Puukerrostalon paloturvallisuus on pakostakin hyvä

Puukerrostalo on paloturvallisempi kuin betonirakenteinen kerrostalo, Woodcompilla suunnittelupäällikkönä työskentelevä Mikko Korkiakoski kertoo.

Puukerrostaloissa on määräysten mukaan oltava automaattinen sammutuslaitteisto, mikä tekee puukerrostaloista huomattavan paloturvallisia

Automaattinen sammutuslaitteisto eli sprinklaus sammuttaa palon heti alkuunsa. Nopea sammutus auttaa pelastamaan ihmishenkiä ja omaisuutta.

– Myrkylliset palokaasut ovat tulipalotilanteissa ihmiselle vaarallisimpia, ja niitä tulee juuri irtaimiston ja maalien palamisesta palon alkuvaiheessa. Sprinklaus antaa siis paremmat edellytykset sille, että puukerrostalon tulipalotilanteessa vältytään henkilövahingoilta.

Palonkesto vaatii osaamista

Puukerrostalon paloturvallisuus saadaan vaaditulle tasolle suojaamalla kantavia rakenteita paloa kestävillä levymäisillä materiaaleilla, tai hyödyntämällä puun hiiltymisominaisuuksia. Levysuojauksella hoidetaan samalla myös vaadittu suojaverhous.

Palonkestovaatimukset yltävät tietysti myös puukerrostalon asuntojen puolelle. Huoneistoissa ja poistumisteillä pintamateriaalit eivät saa olla helposti syttyviä. Pintaluokkavaatimuksissa otetaan kantaa myös mm. materiaalien savunmuodostukseen ja palavien pisaroiden muodostumiseen.

– Huoneistot on lisäksi palo-osastoitu, joten mahdollinen palo ei pääse leviämään nopeasti. 

Vaikka puupintoja täytyy verhota paloturvallisuuden takia, huoneistoihin on mahdollista jättää 20 prosenttia puupintaa näkyviin.

– Kun kasvatetaan kantavan rakenteen palonkestoluokkaa, enemmänkin puupintaa voidaan jättää näkyviin, Korkiakoski kertoo.  

Paloturvallisuus koostuu joukosta ohjeita ja määräyksiä, joita noudatetaan Woodcompilla tarkasti.

Puukerrostalot rakennetaan tilaelementeistä valvotuissa olosuhteissa ja tarkkojen suunnitelmien mukaan. Näin puukerrostalon paloturvallisuus ja siihen liittyvät verhoukset ja materiaalit ovat jo tehtaalta lähtiessä kunnossa, eikä niihin tarvitse juuri puuttua työmaavaiheessa.

Korkeapainesprinklaus turvaa tehokkaasti

Puukerrostaloissa käytettävä sprinklaus on hyvä turva henkilö- ja omaisuusvahingoille. Woodcomp käyttää mieluiten korkeapainesprinklausta puukerrostalojen automaattisena sammutusjärjestelmänä. 

– Järjestelmä perustuu korkeapainevesisumuun, joka sammuttaa tulipalon erittäin tehokkaasti ja perinteistä sprinklausta pienemmällä vesimäärällä, Korkiakoski kertoo.

– Tämän ansiosta pintarakenteita ei välttämättä tarvitse purkaa sprinklauksen laukeamisen jälkeen kastumisen takia.  

FAKTA

Puukerrostalon paloturvallisuuteen liittyviä termejä

Palonkestävyydellä tarkoitetaan Rakennusosan kykyä täyttää määritellyn ajan sille asetetut vaatimukset (kantavuusvaatimus tai osastoivuusvaatimus tai molemmat) määritellyn kuormituksen ja määritellyn paloaltistuksen vallitessa.

Palo-osastolla tarkoitetaan rakennuksen sisäpuolista tilaa, josta palon leviäminen on määrätyn ajan estetty osastoivin rakennusosin tai muulla tehokkaalla tavalla. Asuntoja rajaava Osastointivaatimus EI 60 yli 2krs rakennuksilla on sama riippumatta materiaalista.

Suojaverhouksella tarkoitetaan rakennustuotetta tai useamman rakennustuotteen muodostamaa kokonaisuutta, joka määrätyn ajan suojaa verhouksen takana olevan tarvikkeen syttymiseltä, hiiltymiseltä tai muulta palon aiheuttamalta vaurioitumiselta. Suojaverhouksella ja pintaluokkavaatimuksella säädellään syttymisherkkyyttä.